books

Swyddi

29.06.20 Swydd newydd Golygydd cynorthwyol

Mae Gwasg y Bwthyn am ddatblygu ein rhaglen gyhoeddi gyffrous ac yn chwilio am olygydd cynorthwyol i ymuno â’r tîm yng Nghaernarfon. Mae gan y Wasg raglen lawn o lyfrau ffuglen a ffaith - a rhai llyfrau plant a phobl ifanc - ac rydym yn chwilio am berson brwdfrydig i gynorthwyo i ddatblygu ein darpariaeth ac i hyrwyddo ein brand.

Swydd rhan-amser deuddydd yr wythnos yw hon a chroesawir ceisiadau gan olygyddion profiadol yn ogystal ag unigolion sy’n newydd i’r maes.

Cymwysterau/profiad angenrheidiol:

Rydym yn chwilio am berson egnïol sydd â diddordeb gwiw mewn darllen a’r byd cyhoeddi ac yn llawn bwrlwm syniadau i allu adnabod llyfrau darllen newydd, gwahanol fyddai’n apelio at chwaeth darllenwyr newydd a thraddodiadol. Byddai diddordeb mewn ysgrifennu creadigol yn fanteisiol a byddai derbyn esiampl o unrhyw gyhoeddiad/lawysgrif yn cael ei groesawu. Disgwylir y bydd y person a benodir yn medru cynnig syniadau gwreiddiol a ffres ar gyfer llyfrau i ateb gofynion gwahanol fathau o ddarllenwyr. I ymgeisydd fyddai’n Olygydd dan hyfforddiant bydd cyfnod prawf o 6 mis ac addewir rhaglen hyfforddiant a mentora yn ôl y galw.

Dyletswyddau:

 • Golygu llawysgrifau yn greadigol a chydlynu pob cam o’r broses gyhoeddi gan gynnwys trafod gydag awdur yn adeiladol a sensitif wrth gynnig sylwadau, ymgynghori neu awgrymu newidiadau neu addasiadau penodol a chlir o ran ail strwythuro testun, cywair neu’r defnydd o iaith.
 • Datblygu rhestrau llyfrau a chynnig syniadau am awduron, teitlau neu brosiectau arbennig yn unol â gweledigaeth gyhoeddi’r wasg.
 • Llywio’r llyfr/au drwy gamau’r broses gyhoeddi gan gadw’n dynn at y llinell amser gydnabyddedig ar gyfer gwaith cyhoeddi.
 • Cyd-farnu ac ysgrifennu adroddiadau critigol ar deipysgrifau ddaw i’r wasg.
 • Cyflawni’r gwaith gweinyddol sydd ynghlwm â’r swydd gan ddefnyddio meddalwedd cyffredin.
 • Cynnal safonau cywirdeb cyhoeddiadau.
 • Cyfrannu at y broses farchnata. Gweithredu fel pont rhwng y cwmni, yr awdur, y llyfrwerthwyr a’r Cyngor Llyfrau a defnyddio’r cyfryngau cymdeithasol i hyrwyddo’r llyfrau.
 • Cynrychioli’r wasg mewn lansiadau a chyfarfodydd fel bo’n briodol.
 • Parodrwydd i dderbyn a gofyn am hyfforddiant a mentora yn ôl y galw.

Cymwysterau, Sgiliau Dymunol ac Hanfodol:

 • Byddai gradd dosbarth 2i neu gyntaf mewn Cymraeg/Saesneg a/neu MA mewn ysgrifennu creadigol yn ddymunol ac yn gaffaeliad ar gyfer y swydd hon.
 • Sgiliau cyfathrebu cryf yn Gymraeg a Saesneg yn ddymunol.
 • Sgiliau defnyddio’r cyfryngau cymdeithasol fel Facebook, Twitter, Instagram, YouTube ac ati yn hanfodol.
 • Sgiliau marchnata digidol yn hanfodol
 • Sgiliau cyfrifiadurol generig (e.e. Word) yn hanfodol.
 • Rhinweddau: cydweithio gydag eraill, hyblygrwydd, dibynadwyedd, gallu cadw at flaenoriaethau a thargedau amser a chyllidol, gallu ymdopi gyda newidiadau.

Lleoliad:

Mae’r swydd wedi ei lleoli yn swyddfeydd y wasg ar Stad Cibyn, Caernarfon ond gellir trafod lleoliadau eraill.

Oriau:

Disgwylir i’r deilydd llwyddiannus weithio o’r swyddfa ddau ddiwrnod yr wythnos ond gellir trafod posibiliadau eraill o dan amgylchiadau arbennig. Y dyddiau hynny i’w cytuno gyda golygydd a rheolwr y wasg.

Cyflog:

Hyd at £12,480 am ddau ddiwrnod yr wythnos

Ymgeisio:

Anfonwch lythyr cais a CV at: Y Rheolwr, Gwasg y Bwthyn, Parth 2, Lôn Hen Felin, Stad Cibyn, Caernarfon LL55 2BD neu ebostiwch hywel.bwthyn@btconnect.com cyn y dyddiad cau sef 1 o'r gloch, prynhawn Gwener, Gorffennaf 20. Bydd cyfweliadau yn cael eu cynnal ddydd Llun, Gorffennaf 27 gyda’r ymgeisydd yn dechrau ar Fedi'r 1af.

Noddir y swydd hon gan Gyngor Llyfrau Cymru a bydd disgwyl i’r ymgeisydd llwyddiannus gydweithio â’r Cyngor a mynychu unrhyw hyfforddiant a drefnir ganddynt.