books

Llyfrau

Hen Chwedlau Newydd

Clawr Pobol Porth yr Aur

£8.95
ISBN
978-1-913996-31-4

Cyfrol o straeon byrion sy’n gosod cymeriadau o fyd y chwedlau’n cynnwys Blodeuwedd, Olwen a Melangell yn ein byd ni heddiw. Dychmygus a dadlennol!

Eigra : Hogan Fach o’r Blaena

Clawr Pobol Porth yr Aur

£9.95
ISBN
978-1-913996-11-6

Hunangofiant un o’r prif awduron, nofelydd, dramodydd a bardd.

Ryc

Clawr Pobol Porth yr Aur

£9.95
ISBN
978-1-912173-35-8

Mae noson o hwyl diniwed yr olwg mewn clwb rygbi yn troi'n hunllef. Nofel afaelgar gan awdur hynod o dalentog.

Heb eu Tebyg

Clawr Pobol Porth yr Aur

£9.95
ISBN
978-1-91399-636-9

Dyma Harri Parri ar ei orau – yn cyflwyno deg portread o bobol unigryw – pobol sydd wedi torri eu cwys eu hunain mewn bywyd.

Yr Eneth Gadd ei Gwrthod

Clawr Pobol Porth yr Aur

£9.95
ISBN 978-1-91217-343-3

Nofel dditectif fydd yn ei cadw ar flaenau’ch traed dan y diwedd gan neb llai na Gwen Parrott sy’n feistres ar y genre.

Bedydd Tân

Clawr Pobol Porth yr Aur

£9.95
ISBN: ISBN 978-1-913996-16-1

Nofel bwerus yn dilyn hanes y dyn papur newydd John Gough wrth iddo geisio datrys llofruddiaeth ac achub croen y diniwed.

Casa Cadwaladr

Clawr Pobol Porth yr Aur

£15.00
ISBN
978-1-913996-30-7

Llyfr clawr caled llawn ffotograffau bendigedig gan y gogyddes Rhian Cadwaladr sy’n cynnwys cyfuniad llesmeiriol o atgofion a ryseitiau.

Y Dydd Olaf

Clawr Pobol Porth yr Aur

£8.00
ISBN: 978-1-913996-14-7

Argraffiad newydd o’r gyfrol eiconig - y ffuglen wyddonol orau erioed yn Gymraeg. Yn cynnwys cyflwyniad gan Dr Miriam Elin Jones

Paned o De yn Georgia

Clawr Paned o De Yn Georgia

£9.95
ISBN: 978-1-912173-41-9

Llyfr taith sy’n rhoi cip i ni ar gyfnod arbennig yn hanes Rwsia, ac yn codi cwestiynau am hunaniaeth, a diwylliant.

A:annisgwyl

Clawr Pobol Porth yr Aur

£8.00
ISBN: 978-1-913996-37-6

Disgwyliwch yr annisgwyl yn y gyfrol ddifyr hon o straeon byrion sydd i gyd â thro yn y gynffon!

Can Curiad

Clawr Pobol Porth yr Aur

£9.00
ISBN: 978-1-913996-15-4

Mae’r pethau mawr – bywyd a chariad – yn cael eu trafod yma mewn cant o straeon bychain bach gan ugain awdur cyfoes, dawnus.

Gair o Gysur

Clawr Pobol Porth yr Aur

£9.00
ISBN 978-1-913996-12-3

Cyfrol yn cynnig cysur a chefnogaeth - o gerddi cyfoes i weddïau a chynghorion caredig - ac yn cynnwys ffotograffau lliw hyfryd.

Bydd Wych!

Clawr Pobol Porth yr Aur

£4.95
ISBN: 978-1-912173-46-4

Llyfr clawr caled bach llawn cynghorion gwych ar gyfer byw a bod gan David Meredith. Anrheg gwych!

Gwirionedd, Elinor Wyn Reynolds

Clawr Pobol Porth yr Aur

£8.95
ISBN:
978-1-912173-27-3

Nofel ysgubol sy'n cynnig golwg newydd ar un o ddigwyddiadau mawr bywyd. Mae'n llawn dagrau, direidi a dathlu, ond yn bennaf oll, mae'n gorlifo â chariad.

Eilun, Frank Olding

Clawr Pobol Porth yr Aur

£8.00
ISBN:
978-1-912173-23-5

Casgliad hudolus o gerddi sydd wedi eu gwreiddio’n ddwfn yn nhir a hanes Cymru.

Gwyrddach, Mari Elin Jones

Clawr Pobol Porth yr Aur

£9.95
ISBN:
978-1-912173-2-11

Llyfr lliw deniadol sy'n cynnig cynghorion defnyddiol i'n harwain tuag at fyw bywyd llai gwastraffus.

Glasynys, Ann Pierce Jones

Clawr Pobol Porth yr Aur

£9.95
ISBN:
978-1-912173-17-4

Mae hi'n ddiwedd haf 1965, ac yn y nofel swmpus hon cawn ddilyn hanes Guto a Lilian, a'u plant Emyr a Mari, sy'n symud o'u cynefin ym Mhen Llŷn i gartref newydd, sef Glasynys, fferm ar bwys Conwy. Dianc y maen nhw rhag trasiedi teuluol. A fydd eu cartref newydd yn cynnig gobaith newydd iddyn nhw?

Chwant

Clawr Pobol Porth yr Aur

£8.95
ISBN:
978-1-912173-18-1

Cyfrol o straeon byrion ar gyfer oedolion yn unig. Chwant ydi ’r thema ac mae’r deg stori yn cynnig amrywiaeth hynod o ddifyr sydd hefyd yn agoriad llygad! Yr awduron yw Bethan Gwanas, Sonia Edwards, Rhys Iorwerth, Sian Melangell Dafydd, Jon Gower, Aled Islwyn, Heiddwen Tomos, Izzy Rabey, Ifana Savill, Tony Bianchi.

Nain Nain Nain, Rhian Cadwaladr

Clawr Pobol Porth yr Aur

£5.95
ISBN:
978-1-912173-3-03

Llyfr gwreiddiol hyfryd i blant 3-7oed. Mae Nedw yn arbennig o hoff o’i dair nain ond beth sy'n digwydd pan mae'n rhaid i Hen Nain Elsi symud i fyw i gartref preswyl?

Apostol, Dyfed Edwards

Clawr Pobol Porth yr Aur

£9.95
ISBN:
978-1-912173-1-50

Nofel rymus am un o gymeriadau mawr Cristnogaeth, yr Apostol Paul. Mae Dyfed Edwards yn cynnig dehongliad heriol o fywyd a gwaith Paul ac yn gorfodi'r darllenydd i ail edrych ar y dyn cymhleth hwn. Unwaith eto, fel yn ei nofel Iddew, mae Dyfed Edwards yn gwthio'r ffiniau.

Nadolig pwy a ŵyr 2

Clawr Pobol Porth yr Aur

£8.00
ISBN:
978-1-912173-2-28

Ail gyfrol o straeon byrion i gyd yn ymwneud â'r Nadolig. Anrheg berffaith ar gyfer teulu a ffrindiau! Awduron: Lleucu Roberts, Marlyn Samuel, John Gruffydd Jones, Non Mererid Jones, Gwenni Jenkins-Jones, Cefin Roberts, Anwen Pierce, Bet Jones, Caryl Angharad, Manon Wyn Williams.

Llwybrau’r Cof, Elen Wyn Roberts

Clawr Pobol Porth yr Aur

£15.00
ISBN:
978-1-912173-1-43

Llyfr anrheg i'w drysori. Y nod yw annog y rhai sy'n dechrau colli eu cof i rannu eu hatgofion. Llyfr defnyddiol ar gyfer aelodau o'r teulu, gofalwyr a ffrindiau, a llyfr, hefyd, a fyddai'n gwneud anrheg ardderchog ar gyfer unrhyw un sy'n dymuno nodi atgofion a chreu llyfr teuluol hardd i'w basio mlaen i'r genhedlaeth nesaf.

Eira Llwyd, Gareth Evans-Jones

Clawr Pobol Porth yr Aur

£6.00
ISBN:
978-1-912173-136

Llyfr anrheg i'w drysori. Y nod yw annog y rhai sy'n dechrau colli eu cof i rannu eu hatgofion. Llyfr defnyddiol ar gyfer aelodau o'r teulu, gofalwyr a ffrindiau, a llyfr, hefyd, a fyddai'n gwneud anrheg ardderchog ar gyfer unrhyw un sy'n dymuno nodi atgofion a chreu llyfr teuluol hardd i'w basio mlaen i'r genhedlaeth nesaf.

Cardiau Post, Gerwyn Wiliams

Clawr Pobol Porth yr Aur

£7.95
ISBN:
978-1-912173-1-29

Cyfrol liwgar, apelgar gyda'r bardd yn sylwi ar droeon bywyd ac yn cynnig yr annisgwyl.

Celwydd Oll, Sian Northey

Clawr Pobol Porth yr Aur

£8.00
ISBN:
978-1-912173-1-05

Cyfrol ddifyr o straeon cyfoethog a chynnil sydd i gyd wedi eu hysbrydoli gan ddigwyddiad go iawn - boed hynny yng Nghymru neu mewn gwlad arall.

Glaw Trana, Sonia Edwards

Clawr Pobol Porth yr Aur

£8.00
ISBN:
978-1-907424-9-60

Nofel rymus a gafaelgar sy’n cyffwrdd y galon. Mae peryglon mewn cadw hen gyfrinachau. A fydd Now a Lois yn talu’r pris am weithredoedd eu rhieni? Dilyniant i Mynd Adra’n Droednoeth yw’r nofel hon ond mae’n sefyll ar ei thraed ei hun.

Sgythia, Gwynn ap Gwilym

Clawr Pobol Porth yr Aur

£12.95
ISBN:
978-1-907424-9-84

Chwip o nofel hanesyddol sy’n dilyn stori'r ysgolhaig o glerigwr, John Dafis, a fu’n rheithor ym Mallwyd o 1604 hyd ddiwedd ei oes. Mae’r awdur wedi llwyddo i weu hanes a ffuglen yn hynod o lwyddiannus, ac o’r herwydd, mae Mallwyd a bro Mawddwy yn dod yn fyw.

Cwcw, Marlyn Samuel

Clawr Pobol Porth yr Aur

£9.00
ISBN:
978-1-912173-0-44

Nofel gyfoes am ddwy hanner chwaer sy’n cyfarfod am y tro cyntaf yn angladd eu tad. Stori ddifyr gan awdures boblogaidd sy’n plethu’r doniol a'r dwys.

Pobl i'w Hosgoi, Ruth Richards

Clawr Pobol Porth yr Aur

£7.95
ISBN:
978-1-907424-9-53

Straeon byrion cyfoes, yn gymysgedd o’r crafog, y dychanol a’r doniol. Maen nhw i gyd yn ymdrin â phobol ar y cyrion. Cyfrol arbennig gan awdur y nofel boblogaidd, Pantywennol.

Rhannu Ambarel, Sonia Edwards

Clawr Pobol Porth yr Aur

£8.95
ISBN:
978-1-912173-0-06

Cyfrol o straeon byrion yn trafod cariad – ei dynerwch a’i greulondeb – gan awdur sy’n adnabod pobol. Mae ei chymeriadau yn cyffwrdd â'n calonnau ac yn aros yn y cof am amser maith. Cyfrol Y Fedal Ryddiaith, Eisteddfod Genedlaethol 2017.

Porth y Byddar, Manon Eames

Clawr Pobol Porth yr Aur

£10.95
ISBN:
978-1-912173-0-51

Nofel gyntaf y dramodydd a’r sgriptiwr llwyddiannus, Manon Eames, sy’n olrhain hanes dirdynnol boddi Cwm Tryweryn. Cawn ein taflu i ganol emosiwn a chythrwbl y cyfnod pwysig hwn yn hanes Cymru.

O, MAM BACH!

Clawr Pobol Porth yr Aur

£8.00
ISBN:
978-1-907424-9-46

Cyfrol sy'n dathlu cyfraniad amhrisiadwy’r Fam i’n cymdeithas. Mae’n gymysgedd o straeon byrion, ysgrifau a llên micro. Anrheg ardderchog ar gyfer unrhyw ddiwrnod, ac ar gyfer Sul y Mamau! Yr awduron yw Alys Conran, Fflur Medi Evans, Eurgain Haf, Mary Hughes, Sian James, Catrin Lliar Jones, Marred Glynn Jones, Haf Llewelyn, Bethan Lloyd, Rebecca Roberts, Ifana Savill, Manon Steffan Ros ac Angharad Tomos.

Sgin ti fonolog?, Cefin Roberts

Clawr Pobol Porth yr Aur

£7.95
ISBN:
978-1-912173-0-68

Cyfrol o fonologau gwreiddiol ar gyfer pobol ifanc wedi eu hysgrifennu gan un sydd wedi bod yn ei chanol hi yn y byd perfformio ers blynyddoedd. Ceir yma hiwmor a dwyster, a’r cyfle i fachu cynulleidfa!

Cannwyll yn Olau, Harri Parri

Clawr Pobol Porth yr Aur

£12.00
ISBN:
978-1-912173-0-99

LLlyfr lliw llawn hynod o ddiddorol yn cyflwyno hanes John Puleston Jones, person dawnus, deallus a huawdl oedd yn cael ei adnabod fel 'Y Pregethwr dall'. Gan ei fod yn heddychwr, roedd yn dipyn o ddraenen yn ystlys John Williams, Brynsiencyn, a hynny yng nghyfnod y Rhyfel Mawr.

Milgi Maldwyn, Beryl Vaughan

£10.00
ISBN:
978-1-907424-9-77
Cyfle i ail fyw taith ddifyr o amgylch arfordir Cymru yng nghwmni Milgi Maldwyn, Beryl Vaughan, wrth iddi hel arian ar gyfer yr Eisteddfod Genedlaethol. Llyfr lliw llawn lluniau.

Cyffordd i Gyffordd, Ian Parri

£9.95
ISBN:
978-1-907424-90-8
Dyma gyfle gwych i deithio Cymru yng nghwmni hen hac ffraeth! Ar ôl llwyddo i osgoi'r A470, neidio ar drên mae Ian Parri y tro hwn i fynd ar drywydd mannau a phobol ddifyr. A'r enwog Dyfi Jyncshiyn ydi dechrau a diwedd y daith.

Aderyn Prin, Elen Wyn

£8.95
ISBN:
978-1-907424-92-2
Nofel gyfoes a chyffrous. Mae Lena yn aderyn prin – Cymraes o bentref Waunfawr yng Ngwynedd sy'n gweithio fel swyddog i'r FBI. Ond yng Nghymru y bydd hi'n dod wyneb i wyneb â'i elyn pennaf.

Llyfr Bach Paris, Lara Catrin

£9.00
ISBN:
978-1-907424-89-2
Caffis, dynion golygus, gwin, ffasiwn. Dewch i brofi bywyd yn y Paris go iawn yng nghwmni Cymraes ifanc fu'n byw yno am ddwy flynedd. Llyfr gan awdures newydd sy'n chwa o awyr iach.